Mera information

När öppnas det nya stadsmuseet?

Det nya museet öppnas i maj 2016. De nya utrymmena kräver stora ombyggnadsarbeten, och renoveringen i utrymmena började i maj 2014. Också Barnens stad i Sederholmska huset stängdes för renovering i slutet av april 2014.

Varför flyttar stadsmuseet?

Flyttningen är en del av upplivandet av centrumkvarteren: byggnader som tidigare använts som ämbetsverk och kontor öppnas nu för stadsborna. I hörnet av Senatstorget får stadsmuseet mera tidsenliga och enhetliga utrymmen än tidigare. Då verksamheterna koncentreras på ett ställe kan man dessutom på lång sikt bättre inrikta resurserna på att förbättra servicen.

Vilka förändringar görs i hörnet av Senatstorget under den tid byggnadsarbetena pågår?

Stadsmuseet får moderna utställningslokaler och arbetsutrymmen när byggnaderna kring Sederholmska huset grundrenoveras. Museets lokaler kommer att finnas inne i kvarteret i flera våningar. Sederholmska huset förenas med de nya lokaliteterna genom en gångförbindelse från museets entréhall. Helheten kompletteras av ett nybygge som förenar Remanderska huset och den byggnad där Vita salen är belägen och som gör att alla museets utrymmen blir tillgängliga. På platsen för nybygget rivs en gårdspaviljong som byggdes på 1960-talet.

Vilket besökarantal har det nya museet som mål?

Målet är 200 000 besökare under museets första hela verksamhetsår. Stadsmuseets alla sex museer besöktes 2013 av sammanlagt 202 000 personer.

Hur stor yta har det nya stadsmuseet?

De utrymmen som är avsedda för allmänheten kommer att ha en yta på cirka 1600 m². Museet breder också ut sig över tre innergårdar.

Vad händer med Barnens stad i Sederholmska huset?

Barnens stad stängdes för renovering i slutet av april 2014. Den blir en del av det nya stadsmuseet och öppnas delvis förnyad i maj 2016.

Var finns stadsmuseet nu?

De sex museer som ingår i Helsingfors stadsmuseum berättar alla på sitt eget sätt om de olika skedena i stadens historia. På Sofiegatan 4, mellan Salutorget och Senatstorget, är man Galen i Helsingfors. Den äldsta byggnaden i innerstaden, Sederholmska huset, har reserverats för barnen. Villa Hagasund vid Tölöviken är känd bland annat för sina fina fotoutställningar. Den lilla Sprutmästargården i Kronohagen ger oss en inblick i det liv man levde i ett småborgerligt hem på 1860-talet. Hällrummen i Arbetarbostadsmuseet intill Borgbacken ser ut som om invånarna just hade gått ut. I Spåramuseet i Kulturfabriken Korjaamo kan man sätta sig ned i en stämningsfull gammal spårvagn.

Var kommer museet att ha verksamhet efter 2016?

Helsingfors stadsmuseum finns då i hörnet av Alexandersgatan och Katrinegatan. Museet har utrymmen i flera våningar inne i kvarteret. Barnens stad i Sederholmska huset blir en del av det nya museet. Dessutom har museet verksamhet i Villa Hagasund, Sprutmästargården, Arbetarbostadsmuseet samt i Spåramuseet i Kulturfabriken Korjaamo.

Vad kommer det att finnas på Sofiegatan 4 när stadsmuseet flyttar därifrån?

Lokalerna kommer att förvaltas av Torgkvarteren. Det planeras affärs- och kontorslokaler i byggnaden. Närmare information ges av affärsplatschef Peggy Bauer, tfn 040 828 3140 eller [email protected]